Số khối hay số hạt, ký hiệu A, chỉ tổng số hạt trong hạt nhân nguyên tử. Z là số proton, N là số nơtron thì A = Z + N. Số khối thường được ghi cao bên trái ký hiệu của nguyên tố .

Ví dụ cacbon-12 có Z = 6, N = 6 → A = 12, ký hiệu hay 12C.

Các nguyên tử nguyên tố X có cùng Z nhưng khác A thì được gọi là đồng vị của X. Số khối chưa chắc là số nguyên, nó bằng hoặc xấp xỉ bằng khối lượng hạt nhân nguyên tử tính ra u (đvC).

Tham khảoSửa đổi