Dalton (đơn vị)

Đơn vị đo khối lượng tiêu chuẩn dùng cho các vật thể có kích thước nguyên tử

Đơn vị khối lượng nguyên tử hay dalton (ký hiệu SI: u, amu hoặc Da, ký hiệu cũ của Việt Nam: đvC), là một đơn vị đo khối lượng trong hóa họcvật lý, sử dụng đo khối lượng của các nguyên tửphân tử. Nó được quy ước bằng một phần mười hai khối lượng của nguyên tử carbon đồng vị 12.

Đơn vị khối lượng nguyên tử
dalton
Hệ thống đơn vịHằng số Vật lý
(Được chấp nhận sử dụng trong SI)
Đơn vị củaKhối lượng
Kí hiệuDa hoặc u 
Được đặt tên theoJohn Dalton
Chuyển đổi đơn vị
1 Da hoặc u trong ...... bằng ...
   đvC (Việt Nam)   1
   kg   1,66053906660(50)×10−27
   MeV/c2   93149410242(28)
   me   1822888486209(53)

Nguyên tử có khối lượng vô cùng nhỏ bé, nếu tính bằng gram thì số trị vô cùng nhỏ, không tiện dụng. Thí dụ, khối lượng của một nguyên tử carbon (C) là: 0,000 000 000 000 000 000 000 019 926 g (= 1,9926.10−23 g)

Tại Việt Nam quy ước lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử carbon làm đơn vị khối lượng cho nguyên tử, được gọi là đơn vị carbon, viết tắt là đvC.

Trong Hệ Đo lường Quốc tế (SI), đơn vị khối lượng nguyên tử được ký hiệu bằng chữ "u". Theo quy ước trong hệ Đo lường Quốc tế:

1 u = 1/NA gam = 1/(1000 NA) kg

(Với NAhằng số Avogadro)

1 u ≈ 1.66053886 x 10−27 kg
1 u ≈ 1.6605 x 10−24 g

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa