Sốt (định hướng)

(đổi hướng từ Sốt)

Sốt trong Tiếng Việt có thể là: