Mở trình đơn chính

Sao lùn là một ngôi sao nhỏ trong vũ trụ. Sao lùn đen được xem là một "xác chết" trong quá trình tiến hóa của một ngôi sao cỡ nhỏ (như Mặt trời). Có nhiều loại sao lùn, tùy thuộc vào độ phát sáng, quá trình phản ứng nhiệt hạch, khối lượng vật chất trong một đơn vị thể tích...

Tham khảoSửa đổi