Hệ/
Kỷ
Thống /
Thế
Tầng/
Kỳ
Niên đại
(triệu năm)
Paleogen Paleogen Đan Mạch 66.0*
Phấn trắng Thượng/Muộn Maastricht 72.1 ± 0.2
Champagne 83.6 ± 0.2
Santon 86.3 ± 0.5
Cognac 89.8 ± 0.3
Turon 93.9*
Cenoman 100.5*
Hạ/Sớm Alba c. 113.0
Apt c. 125.0
Barrême c. 129.4
Hauterive c. 132.9
Valangin c. 139.8
Berrias c. 145.0
Jura Thượng/Hậu Tithon 152.1 ± 0.9

Tầng Alba là một kỳ trong niên đại địa chất hay bậc trong thang địa tầng. Đây là tầng trên cùng, trẻ nhất của thế/thống Phấn trắng sớm/hạ, kéo dài từ khoảng 113,0 ± 1.0 Ma (triệu năm) đến 100,5 ± 0.9 Ma trước đây. Tầng Apt sau tầng Apt và trước tầng Cenoman.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Gradstein et al. (2004)