Hệ/
Kỷ
Thống /
Thế
Tầng/
Kỳ
Niên đại
(triệu năm)
Paleogen Paleogen Đan Mạch 66.0*
Phấn trắng Thượng/Muộn Maastricht 72.1 ± 0.2
Champagne 83.6 ± 0.2
Santon 86.3 ± 0.5
Cognac 89.8 ± 0.3
Turon 93.9*
Cenoman 100.5*
Hạ/Sớm Alba c. 113.0
Apt c. 125.0
Barrême c. 129.4
Hauterive c. 132.9
Valangin c. 139.8
Berrias c. 145.0
Jura Thượng/Hậu Tithon 152.1 ± 0.9

Tầng Maastrichttầng cuối cùng của kỷ Creta, và vì thế là của đại Trung Sinh. Nó kéo dài từ khoảng 70,6 ± 0,6 triệu năm trước (Ma) tới 65,5 ± 0,3 Ma.

Vào cuối của kỷ Creta, đã diễn ra sự kiện tuyệt chủng hàng loạt, thông thường được nhắc tới trong các tài liệu về địa chất học, cổ sinh vật học là tuyệt chủng kỷ Creta-Phân đại đệ Tam. Vào thời kỳ diễn ra sự kiện tuyệt chủng đó, nhiều nhóm động vật được công nhận rộng rãi như khủng long, thằn lằn cổ rắnthương long, cũng như nhiều nhóm ít được biết đến hơn, đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tầng Maastricht được đặt tên theo thành phố Maastricht của Hà Lan.

Kỷ Phấn trắng
Phấn trắng Hạ/Sớm Phấn trắng Thượng/Muộn
Berrias | Valangin | Hauterive
Barrem | Apt | Alba
Cenoman | Tours | Coniac
Santon | Champagne | Maastricht

Tham khảoSửa đổi