Tề Hoàn công (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Danh sách

sửa
  1. Tề Hoàn công Khương Tiểu Bạch, quân chủ thứ 16 của nước Tề, một trong Ngũ Bá thời Xuân Thu
  2. Tề Hoàn công Điền Ngọ, vị quân chủ thứ ba của nước Tề thời Chiến Quốc. Thụy hiệu của ông thực chất là Hiếu Vũ Hoàn Công, tuy nhiên các thư tịch đều viết tắt là Hoàn Công, để phân biệt với Tề Hoàn Công thời Xuân Thu sử sách đều ghi là Điền Tề Hoàn Công.

Xem thêm

sửa