"Người bảo tồn trước hết quan tâm đến sự tái sinh của tinh thần và tính cách – đến vấn đề muôn thuở về trật tự bên trong của tâm hồn, đến việc khôi phục hiểu biết về đạo đức, và sự chấp thuận tôn giáo làm cơ sở cho bất kỳ cuộc đời nào đáng sống. Đây là chủ nghĩa bảo thủ cao nhất của nó."

Russel Kirk

Liên kết và công cụ hữu ích sửa

Trang này thể hiện những đóng góp của tôi, lòng biết ơn đối với một dự án phi lợi nhuận nổi bật. Cảm ơn!  

Bài viết & Trang tổng quan