Thành viên này là người
Việt Nam.
1.000+Thành viên này đã có hơn 1.000 sửa đổi trên Wikipedia.
Thành viên này tham gia dự án Điện ảnh.
Thành viên này tham gia
Dự án Vũ trụ Điện ảnh Marvel.
Thành viên tham gia dự án
Truyền hình.
Thành viên này tham gia Dự án-Wiki Anime và Manga.
Thành viên này tham gia
Dự án Âm nhạc