Thương Bình Vương (chữ Hán:商平王) có thể là:

Danh sách sửa

  • Thương Bình Vương Hà Đản Giáp (trị vì: 1534 TCN – 1526 TCN) vị quân chủ thứ 12 của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc.
  • Thương Bình Vương Tổ Canh (trị vì: 1265 TCN – 1259 TCN) vị quân chủ thứ 23 của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc, vì lúc đó nhà Thương đã dời đô đến đất Ân cho nên cũng gọi là Ân Bình Vương

Xem thêm sửa