Tấn Tuyên Vương

trang định hướng Wikimedia

Tấn Tuyên Vương (chữ Hán:晉宣王) có thể là:

Danh sách sửa

  • Tấn Tuyên Vương Tư Mã Ý, quyền thần nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc (sau được truy tôn là Tuyên Đế, thời Tào Ngụy ban đầu gọi là Hà Tân Văn đình hầu và An Quốc Văn hương hầu hoặc Hà Tân Tuyên Văn đình hầu hay An Quốc Tuyên Văn hương hầu, sau được thăng lên làm Vũ Dương Văn hầu hoặc Vũ Dương Tuyên Văn hầu, tuy được nâng thành An Bình Văn công hoặc An Bình Tuyên Văn Công nhưng không chịu nhận)
  • Tấn Tuyên Vương (không rõ tên, Cao Tổ Phụ của Lý Định Quốc được nhà Nam Minh truy phong)

Xem thêm sửa