Thảo luận:Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi Khangdora2809 trong đề tài Tên gọi không đồng nhất

Tên gọi không đồng nhất sửa

Tên bài viết là "Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân" nhưng ở dòng đầu tiên của bài viết lại là "Hiệp ước Cấm phổ biến Vũ khí Hạt nhân". Đầu tên biểu mẫu lại quay lầ "Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân". Kéo xuống danh sách lại quay về "Hiệp ước Cấm Phổ biến Vũ khí Hạt nhân".  𝕜𝕙𝕒𝕟𝕘𝕕𝕠𝕣𝕒𝟚𝟠𝟘𝟡  11:02, ngày 16 tháng 11 năm 2022 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân”.