Thảo luận:Liên bang hóa Canada

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Liên bang hay bang liên?Sửa đổi

Trong Wikipedia tiếng Việt có hai khái niệm liên bang (federation) và bang liên (confederation). Canada trở thành "Confederation" thì dịch thành "bang liên hóa" chứ? NHD (thảo luận) 22:14, ngày 8 tháng 2 năm 2015 (UTC)

Lang biên là cái quái gì vậy cha nội? Đường biên giới do chó sói canh giữ à? Phương Thế Ngọc (thảo luận) 23:18, ngày 8 tháng 2 năm 2015 (UTC)
Haha, tôi viết nhầm. NHD (thảo luận) 23:25, ngày 8 tháng 2 năm 2015 (UTC)
Quay lại trang “Liên bang hóa Canada”.