Bạn xài IP sao người ta check user với bạn được, vô lý quá à. =))  TemplateExpert  Talk - Help 11:07, ngày 2 tháng 4 năm 2014 (UTC)