Thập niên 2090 hay thập kỷ 2090 chỉ đến những năm từ 2090 đến 2099, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên 2080 hay vào đầu thập niên 2100. Đây là thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 21.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 3
Thế kỷ: thế kỷ 20thế kỷ 21thế kỷ 22
Thập niên: thập niên 2080thập niên 2090thập niên 2100
Năm: 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099

Tham khảo sửa