Thập niên 2100 hay thập kỷ 2100 chỉ đến những năm từ 2100 đến 2109, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên 2090 hay vào đầu thập niên 2110. Đây là thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 22.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 3
Thế kỷ: thế kỷ 21thế kỷ 22thế kỷ 23
Thập niên: thập niên 2090thập niên 2100thập niên 2110
Năm: 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109

Tham khảo sửa