Thế kỷ 23 là thế kỷ trong Công Nguyên, trong lịch Gregory là khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2201 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2300.

Theo thập niên: 2200 2210 2220 2230 2240
2250 2260 2270 2280 2290
Theo thế kỷ: 22 23 24
Theo thiên niên kỷ: 2 3 4

Dự báo sửa

Dự báo thiên văn sửa

  • 27 tháng 7 năm 2204: Nhật thực,[1] (7 phút 22 giây), của thiên thực 139.
  • Tháng 8 năm 8, năm 2222: Nhật thực,[2] (7 phút 06 giây), của thiên thực 139.
  • Tháng 8 năm 18, năm 2240: Nhật thực,[3] (6 phút 40 giây), của thiên thực 139.
  • 7 tháng 5, năm 2255: Nhật thực,[4] (6 phút 22 giây), của thiên thực 142.
  • Tháng 8 năm 29, năm 2258: Nhật thực,[5] (6 phút 09 giây), của thiên thực 139.
  • 17 tháng 5, năm 2273: Nhật thực,[6] (6 phút 31 giây), của thiên thực 142.
  • 28 tháng 5, năm 2291: Nhật thực,[7] (6 phút 34 giây), của thiên thực 142.

Tham khảo sửa