Thập niên 2130 hay thập kỷ 2130 chỉ đến những năm từ 2130 đến 2139, kể cả hai năm đó. Không chính thức, nó cũng có thể bao gồm vài năm vào cuối thập niên 2120 hay vào đầu thập niên 2140. Đây là thập kỷ thứ 3 của thế kỷ 22.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 3
Thế kỷ: thế kỷ 21thế kỷ 22thế kỷ 23
Thập niên: thập niên 2120thập niên 2130thập niên 2140
Năm: 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139

Tham khảo

sửa