Thể loại:Bài viết có văn bản tiếng Amhara

Các bài viết trong thể loại này có văn bản trong tiếng Amhara .

Các thể loại này chủ yếu nhằm mục đích cho phép dễ dàng kiểm tra văn bản trong ngôn ngữ khác hoặc thủ công hoặc tự động.

Chỉ nên xếp bài vào thể loại này dùng các bản mẫu {{Lang}}, không nên xếp bài trực tiếp vào thể loại này.

Ví dụ: {{Lang|Amhara|văn bản Amhara ngữ tại đây}}, để kẹp văn bản vào trong <span lang="am">. Cũng có sẵn {{Lang-am|văn bản Amhara ngữ tại đây}} được hiển thị là tiếng Amhara: văn bản Amhara ngữ tại đây?.

Ghi chúSửa đổi

Các bản mẫu bên dưới tự động đưa trang vào thể loại này: