Thể loại:Có người đề nghị xóa đi

Thể loại này liệt kê những trang và tập tin có người đề nghị xóa đi. Xem Biểu quyết xóa bàiBiểu quyết xóa tập tin. Một số tiêu bản tự động bỏ trang vào đây, thí dụ như {{Transwikt}} và {{Transwiki}}.

Bảo quản viên lưu ý: Trước khi xóa bài, hãy kiểm tra tình trạng bài và tiêu bản yêu cầu xóa. Tránh trường hợp tiêu bản bị sử dụng sai.