Wikipedia:Biểu quyết xóa trang (thể loại, bản mẫu và mô đun)

Trang chính Hướng dẫn Quy định Lưu trữ  

Wikipedia:Biểu quyết xóa trang (thể loại, bản mẫu và mô đun) (có tên là CfD và TfD) là nơi biểu quyết xóa, hợp nhất, đổi tên hoặc tách:

Các trang được biểu quyết ở đây thường được thảo luận trong bảy ngày; sau đó chúng được bảo quản viên/điều phối viên xóa hoặc giữ lại, dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng như hiển nhiên từ cuộc thảo luận, phù hợp với quy định và sự đánh giá cẩn thận.

Hướng dẫn

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Hướng dẫn này có hướng dẫn dành cho cả bản mẫu/mô đun, thể loại

Mở hộp này để xem chi tiết
I
Bước kiểm tra cơ bản.

Trước khi đề cử trang, xin hãy:

  • Kiểm tra trang có thuộc diện xóa trang không, nếu có thì chỉ cần đặt bản mẫu xóa nhanh tương ứng mà không cần mang ra biểu quyết.

Trong nhiều trường hợp:

  • Nếu thể loại là liên kết đỏ, thì nó đã bị xóa (hoặc chưa bao giờ được tạo ngay từ đầu) và không cần phải được đề cử.
  • Nếu trang thể loại không có thể loại nào, dùng {{db-catempty}} để yêu cầu xóa nhanh trong 7 ngày.
II
Sửa trang cần để cử.

Thêm một trong số những bản mẫu sau, tùy vào mục đích đề cử vào đầu trang cần đề cử.

Đề cử một trang nào đó, nếu bạn:
  • Yêu cầu xóa, dùng {{thế:Pfd}}
  • Yêu cầu hợp nhất, dùng {{thế:Pfm|Tên trang muốn hợp nhất thành}}
  • Bao gồm "PfD", "PfM" (hoặc "Cfd", "Cfm", "Tfd", "Tfm) vào trong tóm tắt sửa đổi và không được đặt là sửa đổi nhỏ. Nhớ xem trước khi lưu.
  • Để hiện đúng ngày bản mẫu, có thể dùng tham số |day=, |month= and |year=.
  • Để biết chi tiết về các bản mẫu này, hãy xem tài liệu của các bản mẫu.
III
Tạo đề cử.

Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhấn vào nút bên dưới, tùy thuộc vào mục đích đề cử. Sau đó bạn sẽ được yêu cầu tạo đề cử với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết,

Xóa trang Hợp nhất trang

  • Nhớ xem trước khi lưu. để kiểm tra xem đề cử của bạn có được định dạng chính xác hay không và đừng quên ký tên ở cuối đề cử.