Chung (0) | Bài viết (0) | Đổi hướng (0) | Tập tin (0) | Bản mẫu (0) | Thể loại (0) | Thành viên (0) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (0) | Chất lượng dịch (0) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng Bản mẫu xóa nhanh hoặc các bản mẫu có thời hạn. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.
Xóa nhanh không có nghĩa là ngay lập tức. Tuy bạn có thể xoá các trang ngay lập tức, nhưng nếu không chắc chắn, hãy sử dụng quy trình biểu quyết hoặc bỏ qua để một người khác xem xét.

Thể loại con

Các thể loại xóa theo ngày

Các thể loại quá hạn hơn 10 ngày sẽ không xuất hiện ở dưới do hạn chế của bản mẫu. Vui lòng xóa những việc cần làm cũ hơn trước rồi tới những việc mới hơn và thỉnh thoảng nên kiểm tra "thể loại chính" nếu thể loại chuyển từ "nhiều việc cần làm" thành "không có việc cần làm" sau một thời gian. Mặc dù về mặt kỹ thuật đây không phải là một phần của tiêu chí xóa nhanh, nhưng các bài viết đã được đề nghị xóa trong vòng hơn bảy ngày cũng được liệt kê ở đây nhằm mục đích tạo sự thuận tiện.


Các trang được bộ lọc sai phạm phát hiện

Bộ lọc sai phạm có thể tìm thấy một vài trang nhất định có thể đáp ứng tiêu chí xóa nhanh và gắn thẻ các sửa đổi này trong trang thay đổi gần đây:

Các trang đặc biệt

Thể loại con

Thể loại này có 13 thể loại con sau, trên tổng số 13 thể loại con.

Trang trong thể loại “Chờ xóa”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.