Thể loại:Hình không tự do có thể thay thế

Những hình này được sử dụng dưới giấy phép sử dụng hợp lý, nhưng không thỏa mãn tiêu chí đầu tiên cho tiêu chuẩn sử dụng hợp lý, tức là chúng có thể thay thế được bằng một hình ảnh tự do mà có thể được tìm thấy hoặc tạo ra. Những hình ảnh này cần được xóa nhanh, theo tiêu chí xóa nhanh #7 cho hình ảnh hoặc âm thanh, nếu không có ai đưa ra lý do thuyết phục về lý do tại sao không thể tạo được một tập tin thay thế có giấy phép tự do trong vòng hai ngày kể từ khi hình ảnh được gắn thẻ là có thể thay thế.

Để gắn thẻ hình ảnh không đạt tiêu chí sử dụng hợp lý đầu tiên, hãy sử dụng

{{thế:rfu}}
để đặt hình ảnh vào Thể loại:Hình không tự do có thể thay thế 2023-05-29. (Nếu thể loại chưa tồn tại, hãy tạo nó.)

Khi gắn hình có vấn đề, hãy thông báo cho người tải lên bằng cách đặt

{{thế:xh-SDHL thay thế được-tb|FILENAME.jpg}}

lên trang thảo luận của người tải lên.

Hôm nay là ngày 29 tháng 05 năm 2023, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 26 tháng 5 năm 2023 trở về trước.

Tập tin trong thể loại “Hình không tự do có thể thay thế”

3 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 3 tập tin.