Trước khi đề cử xoá nhanh một trang, bài viết, tập tin, thể loại hoặc trang dự án, vui lòng đọc tiêu chí xóa nhanh và hướng dẫn cho từng loại trang mà bạn muốn đề cử xóa

Bản mẫu xóa nhanh

sửa
Nhập vào những gì Cho ra
{{xóa|lý do nào đó}}
{{db-multiple}}
{{db-c1}}
{{db-c2}}
{{db-c3}}
{{db-c4}}
{{db-c5}}
{{db-c6}}
{{db-copypaste}}
{{db-xfd}}
{{db-c7}}
{{db-c8}}
{{db-talk}}
{{db-subpage}}
{{db-imagepage}}
{{db-redirnone}}
{{db-templatecat}}
{{db-c10}}
{{db-c11}}
{{db-c12}}
{{db-g13|url=URL NGUỒN}}
{{db-g14}} Bản mẫu:Db-g14
{{db-a1}} Bản mẫu:Db-a1
{{db-a2|interwiki link}} Bản mẫu:Db-a2
{{db-a3}} Bản mẫu:Db-a3
{{db-a7}} Bản mẫu:Db-a7
{{db-person}} Bản mẫu:Db-person
{{db-band}} Bản mẫu:Db-band
{{db-club}} Bản mẫu:Db-club
{{db-inc}} Bản mẫu:Db-inc
{{db-web}} Bản mẫu:Db-web
{{db-animal}} Bản mẫu:Db-animal
{{db-event}} Bản mẫu:Db-event
{{db-a9}} Bản mẫu:Db-a9
{{db-a10}} Bản mẫu:Db-a10
{{db-a11}} Bản mẫu:Db-a11
{{db-r2}}
{{db-r3}}
{{db-r4}}
{{db-f1}}
{{duplicate}}
{{db-f2}}
{{db-fpcfail}}
{{db-f3}} Bản mẫu:Db-f3
{{db-f5}}
{{di-no source}}
{{di-no license}}
{{thế:tng tgp}}


{{di-dw no source}} Bản mẫu:Di-dw no source
{{di-dw no license}} Bản mẫu:Di-dw no license
{{di-dw no source no license}} Bản mẫu:Di-dw no source no license
{{di-orphaned fair use}}
{{di-no fair use rationale}}
{{di-missing article links}} Bản mẫu:Di-missing article links
{{db-f7}}
{{di-replaceable fair use}}
{{Xh-lý do SDHL vô lý}}
{{db-f8}}
{{Hiện có tại Commons}}
{{db-tt9|url=URL NGUỒN GỐC}}
{{xh-thiếu bằng chứng}}
{{di-fails NFCC}} Bản mẫu:Di-fails NFCC
{{db-tv1}}
{{db-tv2}}
{{db-tv3}}

Các bản mẫu xóa trang có liên quan khác

sửa
Nhập vào những gì Cho ra Ghi chú
{{histmerge|New title}} Bản mẫu:Db-histmerge Request an admin to do a history merge
{{salt}} Đặt bản mẫu này lên đầu trang khi cần yêu cầu bảo quản viên hoặc điều phối viên khóa khả năng khởi tạo trang

Hộp điều hướng

sửa