Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để gắn cho các trang thuộc tiêu chí xóa nhanh. Bản mẫu này dùng cho tiêu chí C4. Bản mẫu này đặt trang vào: Thể loại:Chờ xóa.

Cách sử dụng

Bản mẫu nên được đặt ở đầu trang cần xóa.

Tham số

{{Db-c4}}

hoặc

{{Db-c4|TRANG THẢO LUẬN}}

TRANG THẢO LUẬN là tên đầy đủ của trang chứa thông tin thảo luận về việc xóa trang.