Bản mẫu:Bản mẫu xóa nhanh

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này là một điều hướng trợ giúp liệt kê tất cả các bản mẫu được sử dụng để gắn thẻ bài viết cho xóa nhanh.

Cách sử dụng sửa

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Bản mẫu xóa nhanh |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Bản mẫu xóa nhanh |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Bản mẫu xóa nhanh |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Bản mẫu xóa nhanh |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • chung, bài viết, đổi hướng, tập tin, thể loại, thành viên, bản mẫu, cổng thông tin, khác

Xem thêm sửa