Bản mẫu:Db-c2

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Db-test)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để gắn cho các trang thuộc tiêu chí xóa nhanh. Bản mẫu này dùng cho tiêu chí C2. Bản mẫu này đặt trang vào: Thể loại:Chờ xóa.

Cách sử dụng

Bản mẫu nên được đặt ở đầu trang cần xóa.

Tham số

{{Db-c2}}

Bản mẫu này không cần tham số nào cả, chỉ cần sử dụng theo mã trên.