Thể loại:Hình sử dụng hợp lý không sử dụng

Thể loại này dành cho hình ảnh sử dụng theo tuyên bố sử dụng hợp lý nhưng không còn được dùng ở bất kỳ bài viết nào. Những hình như vậy sẽ bị xóa đi sau 7 ngày theo như tiêu chuẩn H5 của WP:XT.

Để đánh dấu một hình sử dụng hợp lý không sử dụng, hãy dùng {{SDHL không SD}} (sử dụng hợp lý không sử dụng) sẽ đặt hình này vào Thể loại:Hình sử dụng hợp lý không sử dụng 2024-07-21. (Nếu một thể loại không tồn tại, xin hãy tạo nó.)

Chú ý rằng một số hình này tự động được đánh dấu là không sử dụng vì không có liên kết dến bài không gian bài viết, và có thể có lý do hợp lý tại sao nó không nên xóa ngay. Ví dụ, nếu một người viết bài đang sửa đổi tích cực một bài nào đó trong trang con không gian thành viên của họ, nó sẽ không có ích lợi gì nếu xóa hình trước khi bài này viết xong. Cũng nên kiểm tra những phá hoại có thể - không phải là không có sự phá hoại bằng cách để trang trống có tham khảo đến hình.

Hôm nay là ngày 21 tháng 07 năm 2024, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 13 tháng 7 2024 trở về trước.