Thể loại:Chờ xóa/Bài viết

Khác (10) | Chung (2) | Đổi hướng (0) | Tập tin (195) | Bản mẫu (22) | Thể loại (0) | Thành viên (16) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (1) | Chất lượng dịch (3) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xoá nhanh từ {{Db-bv1}} đến {{Db-bv4}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: [[WP:BV1|BV1]]. Không ngữ cảnh hoặc thiếu ngữ cảnh cần thiết để người khác xác định đúng chủ thể được nói đến
  • B: [[WP:BV2|BV2]]. Không có nội dung thực
  • C: [[WP:BV3|BV3]]. Bài viết mới được tạo ra có nội dung sao chép từ một bài viết đã có sẵn
  • D: [[WP:BV4|BV4]]. Chủ thể rõ ràng chưa đủ độ nổi bật
  • E: [[WP:BQXB|BQXB]]. Xoá theo kết quả biểu quyết
  • F: [[WP:BLPPROD|BLPPROD]]. Tiểu sử người đang sống không có nguồn đáng tin cậy sau 7 ngày

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.