Thể loại:Chờ xóa/Đổi hướng

Khác (1) | Chung (0) | Bài viết (0) | Tập tin (0) | Bản mẫu (0) | Thể loại (0) | Thành viên (0) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (0) | Chất lượng dịch (0) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xoá nhanh từ {{Db-dh1}} đến {{Db-dh4}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: [[WP:ĐH1|ĐH1]]. Trang đổi hướng đến một trang không tồn tại
  • B: [[WP:ĐH2|ĐH2]]. Trang đổi hướng lặp
  • C: [[WP:ĐH3|ĐH3]]. Đổi hướng liên không gian
  • D: [[WP:ĐH4|ĐH4]]. Tên trang đổi hướng sai

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.