Thể loại:Chờ xóa/Thành viên

Khác (10) | Chung (1) | Bài viết (0) | Đổi hướng (0) | Tập tin (198) | Bản mẫu (22) | Thể loại (0) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (1) | Chất lượng dịch (2) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xoá nhanh từ {{Db-bv1}} đến {{Db-bv4}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: [[WP:TV1|TV1]]. Thành viên yêu cầu xóa
  • B: [[WP:TV2|TV2]]. Thành viên chưa đăng ký
  • C: [[WP:TV3|TV3]]. Chứa nhiều hình không tự do