Thể loại:Chờ xóa/Thành viên

Khác (1) | Chung (8) | Bài viết (7) | Đổi hướng (1) | Tập tin (48) | Bản mẫu (0) | Thể loại (30) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (0) | Chất lượng dịch (0) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xoá nhanh từ {{Db-bv1}} đến {{Db-bv4}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: [[WP:TV1|TV1]]. Thành viên yêu cầu xóa
  • B: [[WP:TV2|TV2]]. Thành viên chưa đăng ký
  • C: [[WP:TV3|TV3]]. Chứa nhiều hình không tự do

Trang trong thể loại “Chờ xóa/Thành viên”

Thể loại này gồm trang sau.