Thể loại:Chờ xóa/Cổng thông tin

Khác (5) | Chung (40) | Bài viết (8) | Đổi hướng (7) | Tập tin (21) | Bản mẫu (27) | Thể loại (17) | Thành viên (37) | Chất lượng kém (0) | Chất lượng dịch (14) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xoá nhanh từ {{Db-bv1}} đến {{Db-bv4}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: [[WP:CTT1|CTT1]]. Cổng thông tin dưới dạng một bài viết
  • B: [[WP:CTT2|CTT2]]. Cổng thông tin được trình bày từ các bài viết sơ khai hoặc ít thông tin

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.