Thể loại:Bài chất lượng kém quá 7 ngày

Khác (7) | Chung (177) | Bài viết (5) | Đổi hướng (10) | Tập tin (18) | Bản mẫu (33) | Thể loại (39) | Thành viên (19) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng dịch (29) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Dưới đây là danh sách bài viết có chất lượng kém quá 7 ngày, được đánh dấu bằng bản mẫu {{Chất lượng kém}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: Đến hạn
  • B: Quá hạn 1 ngày
  • C: Quá hạn 2 ngày
  • D: Quá hạn 3 ngày
  • E: Quá hạn 4 ngày
  • F: Quá hạn 5 ngày
  • G: Quá hạn 6 ngày
  • H: Quá hạn hơn 6 ngày