Thể loại:Bài chất lượng kém quá 7 ngày

Khác (4) | Chung (50) | Bài viết (26) | Đổi hướng (7) | Tập tin (26) | Bản mẫu (2) | Thể loại (6) | Thành viên (7) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng dịch (1) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Dưới đây là danh sách bài viết có chất lượng kém quá 7 ngày, được đánh dấu bằng bản mẫu {{Chất lượng kém}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: Đến hạn
  • B: Quá hạn 1 ngày
  • C: Quá hạn 2 ngày
  • D: Quá hạn 3 ngày
  • E: Quá hạn 4 ngày
  • F: Quá hạn 5 ngày
  • G: Quá hạn 6 ngày
  • H: Quá hạn hơn 6 ngày