Thể loại:Chờ xóa/Thể loại

Khác (2) | Chung (1) | Bài viết (1) | Đổi hướng (0) | Tập tin (94) | Bản mẫu (26) | Thành viên (16) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (1) | Chất lượng dịch (2) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xoá nhanh từ {{Db-bm1}} đến {{Db-bm3}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: [[WP:TL1|TL1]]. Thể loại trống hoặc không cần thiết
  • B: [[WP:TL2|TL2]]. Tên thể loại sai