Thể loại:Chờ xóa/Thể loại

Khác (8) | Chung (31) | Bài viết (24) | Đổi hướng (9) | Tập tin (30) | Bản mẫu (2) | Thành viên (1) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (14) | Chất lượng dịch (1) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Thể loại này chứa các trang đã được đánh dấu xóa bằng các bản mẫu xoá nhanh từ {{Db-bm1}} đến {{Db-bm3}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: [[WP:TL1|TL1]]. Thể loại trống hoặc không cần thiết
  • B: [[WP:TL2|TL2]]. Tên thể loại sai

Thể loại con

Thể loại này gồm 6 thể loại con sau, trên tổng số 6 thể loại con.