Thể loại:Bài chất lượng kém do dịch thuật

Khác (7) | Chung (178) | Bài viết (5) | Đổi hướng (10) | Tập tin (18) | Bản mẫu (33) | Thể loại (39) | Thành viên (19) | Cổng thông tin (0) | Chất lượng kém (16) | Chất lượng dịch (29) | Nhật trình xoá / tạo | Quy định | Làm mới

Dưới đây là danh sách bài dịch có chất lượng kém, được đánh dấu bằng bản mẫu {{Chất lượng dịch 5}}. Trước khi xoá nhanh một trang, hãy đảm bảo rằng trang đó đáp ứng quy định xoá trang, đồng thời kiểm tra kỹ liên kếtlịch sử trang.

Phân loại

  • A: Đặt biển 0 ngày trước
  • B: Đặt biển 1 ngày trước
  • C: Đặt biển 2 ngày trước
  • D: Đặt biển 3 ngày trước
  • E: Đặt biển 4 ngày trước
  • F: Đặt biển 5 ngày trước
  • G: Đặt biển 6 ngày trước
  • H: Đặt biển 7 ngày trước
  • J: Đặt biển 8 ngày trước
  • K: Đặt biển 9 ngày trước