Thời gian Planck, , là một đơn vị đo lường trong hệ thống đo lường Planck. Về mặt lý thuyết, nó tượng trưng cho một đơn vị thời gian nhỏ nhất mà người ta có thể tưởng tượng được.

Định nghĩa

sửa

Thời gian Planck   được định nghĩa như sau:

 ,

trong đó:

Trong hệ thống đo lường quốc tế SI:

  s,

với sai số tương đối bằng 7,5×10−5.

Diễn giải

sửa

Thời gian Planck là thời gian cần thiết để một quang tử vượt được một khoảng cách bằng độ dài Planck trong chân không với vận tốc ánh sáng. Đó là một đơn vị thời gian nhỏ nhất có được một ý nghĩa vật lý dựa theo những lý thuyết vật lý hiện đại.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa

Các đơn vị trong hệ thống đo lường Planck

Độ dài Planck | Khối lượng Planck | Thời gian Planck | Nhiệt độ Planck | Điện tích Planck