Trung ương Thiên quan

(Đổi hướng từ Thiên Tiên)

Trung ương Thiên quan hay Thiên Tiên là các vị thần tiên có chức tước tại trên Thiên đình trong Đạo giáoThần thoại Trung Hoa:

Na tra