Trung ương Thiên quan

(Đổi hướng từ Thiên Tiên)

Trung ương Thiên quan là các vị thần tiên có chức tước tại trên Thiên đình trong Đạo giáoThần thoại Trung Hoa:

Na tra