Từ Tiên trong tiếng việt có nghĩa là:

Xem thêm sửa