Trong đại số trừu tượng, trường phân rã của một đa thức với các hệ số trong một trườngmở rộng trường nhỏ nhất của trường đó trong đó đa thức phân tách thành nhân tử.

Định nghĩa sửa

Trường phân rã của đa thức p(X) trên trường K là mở rộng trường L của K sao cho

 

với   (vì nó là hệ số dẫn đầu của  ) và với mọi   ta có  .[1]

Ví dụ sửa

  • Trường phân rã của   , cũng là trường các số hữu tỷ Gauss. Đây cũng là trường vỡ.
  • Trường phân rã của    với  . Đây cũng là trường vỡ.
  • Trường phân rã của   . Nó chứa ba trường vỡ của  :   . Cả ba trường vỡ đều đẳng cấu với  .

Chú thích sửa

  1. ^ Nguyễn Chánh Tú (2006), Chương 1, Bài 5

Tham khảo sửa

  • Dummit, David S.; Foote, Richard M. 1999, Abstract Algebra (2nd ed.), New York: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-36857-1
  • Nguyễn Chánh Tú, 2006, Mở rộng trường và lý thuyết Galois
  • Weisstein, Eric W. "Splitting field" MathWorld