Mở trình đơn chính

Trần Phế Đế

trang định hướng Wikimedia

Trần Phế Đế có thể là một trong những vị vua sau: