Trần Duệ Hiếu Đế

trang định hướng Wikimedia

Trần Duệ Hiếu Đế (chữ Hán:陳睿孝帝) có thể là:

Danh sách sửa

  • Trần Duệ Hiếu Đế, gọi tắt theo thụy hiệu dài là Pháp Thiên Sùng Đạo Ứng Thế Hóa Dân Long Từ Hiển Hiệu Thánh Văn Thần Võ Nguyên Minh Duệ Hiếu Hoàng Đế
  • Trần Duệ Hiếu Đế, gọi tắt theo thụy hiệu dài là Thể Thiên Sùng Hóa Khâm Minh Duệ Hiếu Hoàng Đế

Xem thêm sửa