Đường Huệ Hiếu Đế

Đường Huệ Hiếu Đế (chữ Hán: 唐惠孝帝) có thể là những vị hoàng đế nhà Đường sau:

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi