Đường Thần Vũ Đế

Đường Thần Vũ Đế (chữ Hán:唐神武帝) có thể là những vị hoàng đế nhà Đường sau:

Danh sáchSửa đổi

  • Đường Thần Vũ Đế Lý Long Cơ (gọi tắt theo tôn hiệu dài Khai Nguyên Thánh Văn Thần Vũ Hoàng Đế, thụy hiệu của ông là Minh Hiếu Đế nhưng dân gian thường gọi là Đường Minh Hoàng, còn có các tôn hiệu khác như: Thiên Bảo Đế, Hiếu Cảm Đế và Thiên Đế)
  • Đường Thần Vũ Đế Lý Quát (gọi tắt theo thụy hiệu dài Thần Vũ Hiếu Văn Hoàng Đế, cũng gọi là Hiếu Văn Đế)

Xem thêmSửa đổi