Trần Tường (nhà Trần)

Trần Tường (chữ Hán: 陈详, 523564), tên tựVăn Ki, người Trường Thành, Ngô Hưng [1], là tông thất, tướng lĩnh nhà Trần thời Nam Bắc triều trong lịch sử Trung Quốc.

Trần Tường
Toại Hưng huyện khai quốc hầu
Tên chữVăn Ki
Thông tin cá nhân
Sinh
Ngày sinh
523
Nơi sinh
Ngô Hưng
Mất564
Giới tínhnam
Tước hiệuToại Hưng huyện khai quốc hầu
Nghề nghiệpquân nhân
Quốc tịchnhà Trần

Cuộc đời và sự nghiệp sửa

Tường từ nhỏ xuất gia làm sa môn; giỏi việc văn thư, đàm luận thanh nhã. Trần Bá Tiên dẹp loạn Hầu Cảnh, triệu Tường, lệnh cho ông hoàn tục, phối cấp binh mã, tham gia giành lại kinh thành. Trần Bá Tiên đông chinh Đỗ Kham, Tường riêng hạ được 3 huyện An Cát, Nguyên Hương, Cố Chướng. Bình xong Kham, nhờ công được thụ Tán kỵ thị lang, Giả tiết, Hùng tín tướng quân, Thanh Châu thứ sử; Bá Tiên riêng cắt 2 huyện Cố Chướng, Quảng Đức đặt quận Quảng Lương, lấy ông làm thái thú.

Trần Bá Tiên lên ngôi, tức Trần Vũ đế, đổi Quảng Lương làm Trần Lưu, lại lấy Tường làm thái thú. Năm Vĩnh Định thứ 2 (558), được phong Toại Hưng huyện hầu, thực ấp 500 hộ. Trong năm ấy, được trừ chức Minh uy tướng quân, Thông trực tán kỵ thường thị. Năm thứ 3 (559), Tường theo Hầu An Đô phá tướng của Vương Lâm là Thường Chúng Ái ở hồ Cung Đình [2].

Trần Văn đế nối ngôi, Tường được trừ chức Tuyên Thành thái thú, tướng quân như cũ. Vương Lâm xuôi dòng chiếm Sách Khẩu, Tường theo Ngô Minh Triệt tập kích Bồn Thành, nhắm lấy Gia Khẩu của Lâm; bọn Tường không hạ được, phải trở vào Nam Hồ, từ hồ Bà Dương lên bờ quay về. Bình xong Lâm, Tường với Minh Triệt đều không có công. Năm Thiên Gia đầu tiên (560), theo lệ được tăng thực ấp kể cả trước đây là 1500 hộ, vẫn trừ chức Thông trực tán kỵ thường thị, kiêm Hữu vệ tướng quân. Năm thứ 3 (562), được ra làm Giả tiết, đô đốc Ngô Châu chư quân sự, Nhân uy tướng quân, Ngô Châu thứ sử.

Cái chết sửa

Chu Địch chiếm cứ Lâm Xuyên dấy binh, Tường từ châu theo đường khác tập kích Địch ở doanh riêng Nhu Thành, bắt vợ con của ông ta. Địch thua chạy, Tường quay về bản trấn. Năm thứ 5 (564), Địch lại ra Lâm Xuyên, triều đình lấy Tường làm đô đốc, soái thủy bộ đánh dẹp. Quan quân đến Nam Thành, giao chiến với nghĩa quân, thất bại; Tường tử trận, hưởng dương 42 tuổi. Triều đình cho rằng Tường thua trận, nên không tặng thụy. Con trai Trần Chánh Lý được kế tự.

Tham khảo sửa

  • Trần thư quyển 15, liệt truyện 9 – Tông thất truyện: Trần Tường
  • Nam sử quyển 65, liệt truyện 55 – Trần tông thất truyện: Toại Hưng hầu Tường

Chú thích sửa

  1. ^ Nay là Trường Hưng, Chiết Giang
  2. ^ Nay là một bộ phận của hồ Bà Dương, đông nam Tinh Tử, Giang Tây; nhân ở cạnh hồ, dưới Lư Sơn là miếu Cung Đình, nên mới có tên như vậy