Triều Tiên Thành Hiếu Đại Vương

Triều Tiên Thành Hiếu Đại Vương (chữ Hán:朝鮮成孝大王) có thể là những vị quân chủ nhà Triều Tiên dưới đây:

Danh sách

sửa
  • Triều Tiên Thành Hiếu Đại Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Cung Hy Huy Văn Chiêu Vũ Khâm Nhân Thành Hiếu Đại Vương, đôi khi lại gọi là Cung Hy Vương)
  • Triều Tiên Thành Hiếu Đại Vương (gọi tắt theo thụy hiệu dài Tuyên Khác Uyên Đức Hiển Đạo Cảnh Nhân Thuần Hi Thể Thánh Ngưng Mệnh Khâm Quang Tích Khương Kế Thiên Phối Cực Long Nguyên Đôn Hưu Ý Hành Chiêu Luân Hi Hóa Tuấn Liệt Đại Trung Chí Chính Hồng Huân Triết Mô Càn Thủy Thái Hanh Xương Vận Hoằng Cơ Cao Minh Bác Hậu Cương Kiện Túy Tinh Khải Thống Thùy Lịch Công Dụ Phạm Văn An Võ Tĩnh Anh Kính Thành Hiếu Đại Vương, thường gọi tắt theo thụy hiệu do thiên tử nhà Thanh ban tặng là Tuyên Khác Vương, sau được truy tôn là Túc Đế)

Xem thêm

sửa