Triều Tiên Chương Hiếu Đại Vương

Triều Tiên Chương Hiếu Đại Vương trong Tiếng Việt có thể là những vị quân chủ nhà Triều Tiên sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa