Hiếu vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hiếu Vương)

Hiếu Vương (chữ Hán: 孝王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, phiên vương, thân vươngquận vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

 1. Cơ Tử Triều Tiên Kính Hiếu Vương
 2. Tây Chu Hiếu Vương
 3. Đông Chu Yên Hiếu vương
 4. Chiến Quốc Tần Hiếu Vương (gọi tắt, thụy hiệu thật là Tần Hiếu Văn Vương)
 5. Tây Hán Sở Hiếu Vương
 6. Tây Hán Tề Hiếu vương
 7. Tây Hán Tri Xuyên Hiếu Vương
 8. Tây Hán Thành Dương Hiếu Vương
 9. Tây Hán Lương Hiếu Vương
 10. Tây Hán Đại Hiếu Vương
 11. Tây Hán Lỗ Hiếu Vương
 12. Tây Hán Trường Sa Hiếu Vương
 13. Tây Hán Trung Sơn Hiếu Vương
 14. Tây Hán Hà Gian Hiếu Vương
 15. Tây Hán Quảng Lăng Hiếu Vương
 16. Đông Hán Triệu Hiếu Vương
 17. Đông Hán Đông Hải Hiếu Vương
 18. Đông Hán Phái tiền Hiếu Vương
 19. Đông Hán Phái hậu Hiếu Vương (có thụy hiệu khác là Khảo Vương)
 20. Đông Hán Tế Nam Hiếu Vương
 21. Đông Hán Đông Bình Hiếu Vương
 22. Đông Hán Phụ Lăng Hiếu Vương
 23. Đông Hán Lang Da Hiếu Vương
 24. Đông Hán Trần Hiếu Vương
 25. Đông Hán Bành Thành Hiếu Vương
 26. Đông Hán Thiên Thừa Hiếu Vương (tức Bột Hải Hiếu Vương)
 27. Đông Hán Thanh Hà Hiếu Vương (sau được truy tôn là Hiếu Đức hoàng)
 28. Đông Hán Tế Bắc Hiếu Vương
 29. Đông Hán Hà Gian Hiếu Vương (sau được truy tôn thành Hiếu Mục Hoàng)
 30. Đông Hán Nhâm Thành Hiếu Vương
 31. Đông Hán An Bình Hiếu Vương
 32. Tây Tấn Thường Sơn Hiếu Vương Tư Mã Hành (thời Tào Ngụy có tước hiệu Nhữ Dương Hiếu tử)
 33. Tây Tấn Cao Mật Hiếu Vương
 34. Tây Tấn Lương Hiếu Vương Tư Mã Dung (thời Tào Ngụy được gọi là Khai Bình Hiếu tử và Bình Lạc Hiếu đình hầu)
 35. Tây Tấn Ngô Hiếu Vương (tức Tân Đồ Hiếu Vương) Tư Mã Yến
 36. Đông Tấn Lang Nha Hiếu Vương Tư Mã Bầu (thời Tây Tấn gọi là Tuyên Thành Hiếu Công)
 37. Hậu Yên Âm Bình Hiếu Vương Mộ Dung Nhu
 38. Lưu Tống Tấn Lăng Hiếu Vương Lưu Tử Vân
 39. Bắc Ngụy Tây Bình Hiếu Vương Ất Hải (sau bị giáng xuống làm Tây Bình Hiếu Công theo chính sách Hán hóa)
 40. Lương triều Hành Dương Hiếu Vương Tiêu Nguyên Giản
 41. Hậu Lương Đông Bình Hiếu Vương Tiêu Ngập
 42. Bắc Chu Tiều Hiếu Vương Vũ Văn Kiệm (gọi tắt theo thụy hiệu dài Trung Hiếu Vương, trước đó gọi là Tiều Hiếu Công hoặc Tiều Trung Hiếu Công)
 43. Tùy triều Tần Hiếu Vương Dương Tuấn
 44. Đường triều Đạo Hiếu Vương
 45. Triều Tiên Mã Hàn Hiếu Vương
 46. Ngũ Đại Thập Quốc Nam Đường Tề Chiêu Hiếu Vương (hoặc Tuyên Thành Chiêu Hiếu Vương và Ngạc Chiêu Hiếu Vương) Lý Cảnh Đạt
 47. Bắc Tống Nam Khang Tu Hiếu Vương Triệu Thế Vĩnh (truy tặng)
 48. Bắc Tống Kỳ Trang Hiếu Vương (hoặc Bộc Trang Hiếu Vương) Triệu Tông Nghị
 49. Bắc Tống Phiền Vinh Hiếu Vương (hoặc Sở Vinh Hiếu Vương) Triệu Tông Phụ
 50. Bắc Tống Xương Đoan Hiếu Vương (hoặc Bộc Đoan Hiếu Vương) Triệu Tông Thạnh
 51. Bắc Tống Viên Hi Hiếu Vương Triệu Tông Thắng
 52. Bắc Tống Ký Xung Hiếu Vương Triệu Giản (truy tặng)
 53. Nam Tống Giản Mục Hiếu Vương (hay Bộc Mục Hiếu Vương) Triệu Trọng Tằng
 54. Cao Ly Tuyên Hiếu Vương (có khi lại gọi là Kính Khang Vương, đều gọi tắt theo thụy hiệu dài Tuyên Hiếu Minh Quảng Chương Kính Khang Đại Vương)
 55. Minh triều Lỗ Hiếu Vương Chu Dĩ Phái (có thụy hiệu khác là An Vương)
 56. Triều Tiên Thuận Hiếu Vương

Xem thêm sửa