Hiếu Bá

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Bá (chữ Hán 孝伯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu và khanh đại phu trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Tên người sửa

Xem thêm sửa