Khang Hiếu vương

(Đổi hướng từ Khang Hiếu Vương)

Khang Hiếu Vương (chữ Hán:康孝王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Bắc Tống Nam Dương Khang Hiếu Vương (hay Ký Khang Hiếu Vương) Triệu Duy Cát
  • Bắc Tống Tuân Khang Hiếu Vương (hoặc Bộc Khang Hiếu Vương) Triệu Trọng Ngự

Xem thêm sửa