Trung bình cộng đơn giản


Trung bình cộng đơn giản của một dãy số trong toán họcthương số giữa tổng giá trị của tập hợp số đó và số phần tử trong tập hợp đó.

Trung bình cộng đơn giản trong thống kê là một đại lượng mô tả thống kê, được tính ra bằng cách lấy tổng giá trị của toàn bộ các quan sát trong tập chia cho số lượng các quan sát trong tập.

Trung bình cộng của n số có dạng tổng quát là:

.
Trung bình cộng của l số là a, m số là b và n số là c là:
.

Tham khảo bài viếtSửa đổi

Xem thêmSửa đổi